คอร์สภาษาจีนส่วนตัว
B18,500  
เรียนได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา !!!

ข้อมูลศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ในประเทศไทย ประจำปี 2565


ข้อมูลศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ในประเทศไทย ประจำปี 2565

January 29, 2022

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบันการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) จะมีรูปแบบการสอบทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ

1. แบบกระดาษ (Paper and pencil test sites)

2. แบบคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต (Computer-based test sites)รูปแบบกระดาษและคอมพิวเตอร์นั้น ผู้สอบสามารถสอบที่ศูนย์สอบของแต่ละแห่งได้ โดยสมัครสอบผ่านทางออนไลน์หรือเข้าไปสมัครที่ศูนย์สอบได้โดยตรง และชำระค่าสอบผ่านช่องทางตามวันและเวลาที่แต่ละศูนย์สอบกำหนด

3. แบบออนไลน์ที่บ้าน (Online Chinese Test (Home Edition)) เป็นการสอบออนไลน์ที่บ้าน โดยสามารถดูรายละเอียด วันที่ เวลา และค่าชำระสอบได้ตามช่องทางของแต่ละศูนย์สอบผู้ที่สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปในรูปแบบออนไลน์ที่บ้าน จะต้องสมัครสอบการพูดควบคู่กับการสอบข้อเขียน ซึ่งการสอบพูดแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยเรียกว่าการสอบ HSKKซึ่งผู้สอบ HSK ระดับ 3-6 จำเป็นต้องสอบ HSKK ควบคู่ด้วย ตามกำหนดดังนี้

HSK3 คู่กับ HSKK ต้น
HSK4 คู่กับ HSKK กลาง
HSK5 คู่กับ HSKK สูง
HSK6 คู่กับ HSKK สูง

งื่อนไข: ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย​เท่านั้น หากตรวจพบว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยขณะสอบ ผลสอบจะถือเป็นโมฆะอุปกรณ์ที่ใช้สอบออนไลน์

ที่บ้าน: คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ window7/10 และระบบ Internet สัญญาณ WIFI สถานที่สอบ อุปกรณ์ในการสอบและกล้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (การที่อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานอาจมีผลถึงความไม่เสถียรในการทำข้อสอบหรือจอขาว) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. Computer/Notebook: Windows 7/10 เท่านั้น *ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ IOS ของ apple แต่สามารถเอา Mac ไปลง windows ได้    
1.1. Screen resolution (ความละเอียดจอ): 1366x768 ขึ้นไป
1.2 Camera for computer: 3MP Full HD ขึ้นไป ความคมชัดประมาณระดับ 3 แสนพิกเซลขึ้นไป  
1.3 ห้ามใช้ App กล้องต่อจากมือถือ

2. Internet speed test: 150 KB/S ขึ้นไป

3. Headphones/Earphone หูฟัง: Clear and Noise cancelling กระจายเสียงได้ชัดเจน ตัดเสียงรบกวนได้ (แบบมีสายเท่านั้น ห้ามใช้แบบไร้สาย)

4. Microphone (for HSKK): Clear audio recording and Noise cancelling บันทึกเสียงชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน

5. Mobile phone/Ipad/Tablet: as a CCTV camera ใช้จับภาพระหว่างสอบเสมือนกล้องวงจรปิด    
5.1 ติดตั้งแอปพลิเคชัน Zoom ลงอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

6. จำเป็นต้องเข้าทดสอบระบบสอบเสมือนจริงประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนสอบจริง (วันและเวลาจะขึ้นอยู่กับศูนย์สอบแต่ละสถานที่)

7. จัดสภาพแวดล้อมการสอบให้เหมาะสม โดยผู้สอบต้องอยู่คนเดียวในห้องสอบที่มีแสงสว่างเพียงพอเท่านั้น

8. ห้ามใช้ Bluetooth หรือเสียบ USB ระหว่างเปิดโปรแกรมการสอบออนไลน์    
         
ในปี 2565 นี้ จะมีศูนย์สอบทั่วประเทศไทยทั้งหมด 25 แห่งด้วยกัน ซึ่งบางศูนย์สอบมีรูปแบบการสอบมากกว่า 1 รูปแบบและมีที่นั่งจำนวนจำกัด ดังนี้

1. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

2.โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ชลบุรีระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-6 แบบคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต)

3.สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ                  
HSK ระดับ 3-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

4.ห้องเรียนขงจื๊อโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

5.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ                  
HSK ระดับ 3-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

6.โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
ระดับที่เปิดสอบ
HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

8.Singapore International School of Bangkok
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

9.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK4 แบบกระดาษ  

10.สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 3-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน
HSK ระดับ 3-6 แบบกระดาษ

11.สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ
 
12.สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ
HSK ระดับ 1-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

13.สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน
HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ
14.วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก (OCA) กรุงเทพฯ
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ
HSK ระดับ 1-6 แบบคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต)

15.สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ
16.ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 4-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

17.สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ  
HSK ระดับ 3-6
แบบออนไลน์ที่บ้าน

18.ศูนย์สอบโรงเรียนสอนภาษาเจี้ยวเหรียญเชียงใหม่
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

19.สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 3-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

20.สถาบันขงจื่อภูเก็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-6 แบบคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต)

21.สถาบันขงจื่อภูเก็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาตรัง
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ  

22.สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 4-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน                  
HSK ระดับ 1-6
แบบกระดาษ

23.ศูนย์สอบโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 1-4 แบบกระดาษ  

24.สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 3-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 2-5
รูปแบบการสอบ: แบบกระดาษ
กำหนดการรับสมัคร: ยังไม่มีกำหนดรับสมัครสอบ

ระดับที่เปิดสอบ:
HSK ระดับ 4-5
รูปแบบการสอบ: แบบออนไลน์ที่บ้าน
กำหนดการรับสมัคร: ยังไม่มีกำหนดรับสมัครสอบ

76/42 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
(ตรงกันข้าม ม.ราชภัฎพระนคร ติดกับห้างแม็กแวลู)

โรงเรียนสอนภาษาเป่ยจิง.
All rights reserved.