ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ
เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์
และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน
จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

Chinese Home for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

การทดสอบภาษาจีนสำหรับเด็ก YCT

โรงเรียนสอนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัยหลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (Youth Chinese Test)

 Youth Chinese test(YCT) หรือการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชนรูปฉบับใหม่ ได้ริเริ่มโดย สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ(Hanban) โดยมีความพยายามที่จะสนับสนุนให้แก่นักเรียนชาวต่างชาติ เพื่อเรียนรู้ภาษาจีนและมีความสามารถในภาษาจีนของแต่ละบุคคลให้ดีขึ้น ในส่วนหนึ่งของความพยายามนี้ตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ได้จัดผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างเช่น การสอนภาษาจีน ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา และการวัดผลการศึกษาเพื่อทำงานในแผนงาน การสำรวจความคิดเห็น เพื่อทำความเข้าใจถึงแนวโน้มล่าสุดในการสอนและเรียนรู้ภาษาจีนในต่างประเทศ

 

1. องค์ประกอบของข้อสอบ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชนฉบับใหม่ คือการทดสอบความสามารถทางภาษาจีนระดับมาตรฐาน ข้อสอบจะประเมินความสามารถในการใช้ภาษาจีนของนักเรียนต่างชาติในชีวิตประจำวันและด้านการศึกษา ข้อสอบ YCT แบบใหม่ จะประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบพูด ซึ่งเป็นอิสระจากกันและกัน โดยการสอบข้อเขียน จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ YCT (ระดับ 1), YCT (ระดับ 2), YCT (ระดับ 3) และ YCT (ระดับ 4) ส่วนการสอบพูด จะแบ่งออกเป็น (ระดับต้น) และ YCT (ระดับกลาง)

 

การสอบข้อเขียน การสอบพูด

YCT (ระดับ 4) YCT (ระดับกลาง)

YCT (ระดับ 4) YCT (ระดับต้น)

YCT (ระดับ 2)

YCT (ระดับ 1)

 

2. ระดับขั้นของการสอบ

ระดับที่แตกต่างกันของข้อสอบ YCT ฉบับใหม่ จะมีความคล้ายคลึงกับบางระดับใน Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages (CLPS) และ Common European Framework of Reference (CEF) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

HSK ฉบับใหม่ YCT ฉบับใหม่ คลังคำศัพท์ CLPS CEF

ระดับ 6 5,000 ขึ้นไป ระดับ 5 C2

ระดับ 5 2,500 C1

ระดับ 4 1,200 ระดับ 4 B2

ระดับ 3 ระดับ 4 600 ระดับ 3 B1

ระดับ 2 ระดับ 3 300 ระดับ 2 A2

ระดับ 1 ระดับ 2 150 ระดับ 1 A1

  ระดับ 1 80  

 

ผู้สอบที่สามารถผ่านการทดสอบ YCT ระดับ 1 สามารถเข้าใจ ใช้วลี และประโยคภาษาจีนที่พบมากที่สุด รวมถึงมีความสามารถในการเรียนภาษาจีนต่อไปได้

ผู้สอบที่สารมารถผ่านการทดสอบ YCT ระดับ 2 สามารถเข้าใจ ใช้วลี และประโยคภาษาจีนอย่าง่าย รวมถึงรับมือกับการสื่อสารในระดับพื้นฐานได้

ผู้สอบที่สามารถผ่านการทดสอบ YCT ระดับ 3 ได้ถึงระดับดีเยี่ยมในภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สามารถสื่อสารในหัวข้อที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันได้อย่างง่าย

ผู้สอบที่สามารถผ่านการทดสอบ YCT ระดับ 4 สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนในขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน การศึกษา การใช้ชีวิตได้อย่างมืออาชีพ สามารถจัดการรูปแบบการสื่อสารภาษาจีนได้มากที่สุด เมื่อได้ไปท่องเที่ยวประเทศจีน

 

 

3. หลักการของการสอบ

การสอบ YCT ฉบับใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงความเชื่อมั่นในตนเองของผู้เรียนภาษาจีน และปฏิบัติตามหลัก “ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบและการสอน” เป็นพื้นฐานการออกแบบการทดสอบเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบัน ในการฝึกอบรมภาษาจีนระหว่างประเทศและเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเรียนรู้ในหนังสือเรียน โดยวัตถุประสงค์ของการสอบ คือ “ส่งเสริมการฝึกอบรมผ่านการทดสอบ” และ “ส่งเสริมการเรียนผ่านการทดสอบ” 

 

4. จุดประสงค์ของการสอบ

YCT มีไว้สำหรับนักเรียนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาจีน ซึ่งผลการทดสอบสามารถตอบรับต่อวัตถุประสงค์ ต่าง ๆ ดังนี้

1. วิธีการสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเพื่อประเมินและพัฒนาความสามารถในภาษาจีน

2. การรับรองสำหรับการฝึกอบรมภาษาจีนภายในโรงเรียน

3. วิธีการใช้สถาบันฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อประเมินผลการฝึกอบรม

4. เกณฑ์มาตรฐานสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมการทดสอบ HSK

 

5. ประกาศนียบัตรของผลการทดสอบ

ผู้สอบจะรับผลการทดสอบสำหรับ YCT ฉบับใหม่ที่ออกโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ภายในสามสัปดาห์หลังจากการทดสอบ

          

 

ที่มา: http://english.hanban.org/node_8001.htm

 

 

 

 

โรงเรียนสอนภาษาจีน	,สอนภาษาจีนกลาง,เรียนจีนที่ไหนดี,เรียนพิเศษภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน

เมนู

 76/42 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ

10220

(ตรงกันข้าม ม.ราชภัฎพระนคร ติดกับห้างแม็กแวลู)

โทร. 090-295-6460

โรงเรียนสอนภาษาเป่ยจิง. All rights reserved.

Chinese Home for your Achievement 

โทร. 090-295-6460