บทความที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยไหนบ้าง? อยู่ใน C9 League ของจีน

​             สมาชิก C9 League ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนและติดอันดับ หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่อง C9 League เทียบเคียงได้ว่าเป็น Ivy League ของจีน ริเริ่มโดยรัฐบาลจีนผ่านโครงการ985เพื่อส่งเสริงการพัฒนาและชื่อเสียง ของการศึกษาที่สูงขึ้นในประเทศจีน มหาวิทยาลัยในกลุ่ม C9 League ได้รับการจัดสรร ทรัพยากรพิเศษและมีการเตรียมการพิเศษสำหรับการแบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน                         เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยพันธมิตรกันทั้ง 9 แห่งด้าน ได้รับการ จัดตั้งเป็น C9 League อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้ 1. Fudan University 2. Harbin Institute of Technology 3. Nanjing University 4. Peking University 5. Shanghai Jiaotong University 6. Tsinghua University 7. University of Science and Technology of China 8. Xi'an Jiaotong University 9. Zhejiang University                 โครงการ 211 เป็นโครงการการศึกษาที่เริ่มต้นในปี 1995 รัฐบาลจีนได้ให้ทุนแก่ มหาวิทยาลัยจีนกว่า 100 แห่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการระหว่าง ประเทศเน้นไปที่การก่อสร้างมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่สำคัญจำนวนมากสำหรับปลาย ศตวรรษที่ 21 ประเทศจีนในการใช้กลยุทธ์นี้ในการพัฒนาประเทศผ่านวิทยาศาสตร์และการ ศึกษาในการดำเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ข้ามศตวรรษ โครงการ 211 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 1 Peking University2 Tsinghua University3 Zhejiang University4 Fudan University5 Shanghai Jiao Tong University6 Nanjing University7 Wuhan University8 Sichuan University9 Zhongshan University10 Shandong University11 Huazhong University of Science and Technology12 Harbin Institute of Technology13 Jilin University14 Nankai University15 University of Science & Technology China16 Xi'an Jiao Tong University17 Central South University18 Southeast University19 Renmin University of China20 Dalian University of Technology21 Tianjin University22 Xiamen University23 Beijing Normal University24 South China University of Technology25 Tongji University26 Beihang University27 Lanzhou University28 Chongqing University29 China Agricultural University30 Northwestern Polytechnical University31 Beijing Institute of Technology32 East China Normal University33 Hunan University34 East China University of Science and Technology35 Soochow University36 Nanjing University of Aeronautics & Astronautics37 Zhengzhou University38 Huazhong Normal University39 Nanjing Agricultural University40 University of Electronic Science and technology41 Northeastern University42 Southwestern University43 Wuhan University of Technology44 Shanghai Univer45 Nanjing University of Science and Technology46 Northeast Normal University47 Jiangnan University48 Xi'an Electronic and Science University49 Huazhong Agricultural University50 Southwest Jiao Tong University51 Jinan University52 North China Electric Power University (Beijing)53 University of Science and Technology Beijing54 Beijing University of Chemical Technology55 Donghua University56 Nanjing Normal University57 Beijing Jiaotong University58 Northwest Agriculture and Forestry University59 South China Normal University60 Ocean University of China61 Northwestern University62 Shaanxi Normal University63 Harbin Engineering University64 Hohai University65 Nanchang University66 Beijing University of Technology67 Hunan Normal University68 Fuzhou University69 Beijing University of Posts and Telecommunications70 HeFei University of Technology71 Yunnan University72 Shanghai University of Finance and Economics73 China Medicine University74 Zhongnan University of Economics and Law75 Chang'an University76 Guangxi University77 Southwestern University of Finance and Economics78 Anhui University79 Taiyuan University of Technology80 Guizhou University81 Beijing Forestry University82 Northeast Forestry University83 China University of Political Science and Law84 Xinjiang University85 Communication University of China86 Sichuan Agricultural Uniersity87 Central University of Finance and Economics88 Tianjin Medical University89 Liaoning University90 University of International Business and Economics91 Northeast Agricultural University92 Hebei University of Technology93 Beijing University of Chinese Medicine94 Shanghai International Studies University95 Dalian Maritime University96 Minzu University of China97 Beijing Foreign Studies University98 Inner Mongolia University99 Shihezi University100 Hainan University101 Yanbian University102 Ningxia University103 Central Conservatory of Music104 Beijing Sport University105 Qinghai University106 Beijing Union Medical College107 China University of Mining and Technology (Beijing)108 China University of Mining and Technology (Xuzhou)109 Tibet University 110 National Defense science and Technology University of PLA111 PLA Second Military Medical University112 PLA The Fourth Military Medical University               โครงการ 985 หรือที่รู้จักกันในนาม "World First Class University" เป็นโครงการ ของรัฐบาลจีนที่มีเป้าหมายหลักในการสร้างมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งในโลก วัตถุประสงค์ของ โครงการ 985 คือการสร้างมหาวิทยาลัยชั้นยอดจากมหาวิทยาลัย 39 แห่งภายใต้โครงการ 211 นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 1 Tsinghua University2 Peking University3 Xiamen University4 Nanjing University5 Fudan University6 Tianjin University7 Zhejiang University8 Nankai University9 Xi'an Jiao Tong University10 Southeast University11 Wuhan University12 Shanghai Jiao Tong University13 Shandong University14 Hunan University15 Renmin University of China16 Jilin University17 Chongqing University18 University of Electronic Science and technology19 Sichuan University20 Zhongshan University21 South China University of Technology22 Lanzhou University23 Northeastern University24 Northwestern Polytechnical University25 Harbin Institute of Technology26 Huazhong University of Science and Technology27 Ocean University of China28 Beijing Institute of Technology29 Dalian University of Technology30 Beihang University31 Beijing Normal University32 Tongji University33 Central South University34 University of Science & Technology China35 China Agricultural University36 National Defense science and Technology University37 Minzu University of China38 East China Normal University39 Northwest Agriculture and Forestry University ที่มา: Wikipedia        MOE lists 112 China Universities        MOE lists 39 universities 

​ข้อมูลศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ในประเทศไทย ประจำปี 2565

                การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบันการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) จะมีรูปแบบการสอบทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ1. แบบกระดาษ (Paper and pencil test sites)2. แบบคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต (Computer-based test sites)รูปแบบกระดาษและคอมพิวเตอร์นั้น ผู้สอบสามารถสอบที่ศูนย์สอบของแต่ละแห่งได้ โดยสมัครสอบผ่านทางออนไลน์หรือเข้าไปสมัครที่ศูนย์สอบได้โดยตรง และชำระค่าสอบผ่านช่องทางตามวันและเวลาที่แต่ละศูนย์สอบกำหนด3. แบบออนไลน์ที่บ้าน (Online Chinese Test (Home Edition)) เป็นการสอบออนไลน์ที่บ้าน โดยสามารถดูรายละเอียด วันที่ เวลา และค่าชำระสอบได้ตามช่องทางของแต่ละศูนย์สอบผู้ที่สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปในรูปแบบออนไลน์ที่บ้าน จะต้องสมัครสอบการพูดควบคู่กับการสอบข้อเขียน ซึ่งการสอบพูดแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยเรียกว่าการสอบ HSKKซึ่งผู้สอบ HSK ระดับ 3-6 จำเป็นต้องสอบ HSKK ควบคู่ด้วย ตามกำหนดดังนี้ HSK3 คู่กับ HSKK ต้นHSK4 คู่กับ HSKK กลางHSK5 คู่กับ HSKK สูงHSK6 คู่กับ HSKK สูงเงื่อนไข: ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย​เท่านั้น หากตรวจพบว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยขณะสอบ ผลสอบจะถือเป็นโมฆะอุปกรณ์ที่ใช้สอบออนไลน์ที่บ้าน: คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ window7/10 และระบบ Internet สัญญาณ WIFI สถานที่สอบ อุปกรณ์ในการสอบและกล้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (การที่อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานอาจมีผลถึงความไม่เสถียรในการทำข้อสอบหรือจอขาว) โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. Computer/Notebook: Windows 7/10 เท่านั้น *ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ IOS ของ apple แต่สามารถเอา Mac ไปลง windows ได้    1.1. Screen resolution (ความละเอียดจอ): 1366x768 ขึ้นไป1.2 Camera for computer: 3MP Full HD ขึ้นไป ความคมชัดประมาณระดับ 3 แสนพิกเซลขึ้นไป  1.3 ห้ามใช้ App กล้องต่อจากมือถือ2. Internet speed test: 150 KB/S ขึ้นไป3. Headphones/Earphone หูฟัง: Clear and Noise cancelling กระจายเสียงได้ชัดเจน ตัดเสียงรบกวนได้ (แบบมีสายเท่านั้น ห้ามใช้แบบไร้สาย)4. Microphone (for HSKK): Clear audio recording and Noise cancelling บันทึกเสียงชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน5. Mobile phone/Ipad/Tablet: as a CCTV camera ใช้จับภาพระหว่างสอบเสมือนกล้องวงจรปิด    5.1 ติดตั้งแอปพลิเคชัน Zoom ลงอุปกรณ์ให้เรียบร้อย6. จำเป็นต้องเข้าทดสอบระบบสอบเสมือนจริงประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนสอบจริง (วันและเวลาจะขึ้นอยู่กับศูนย์สอบแต่ละสถานที่)7. จัดสภาพแวดล้อมการสอบให้เหมาะสม โดยผู้สอบต้องอยู่คนเดียวในห้องสอบที่มีแสงสว่างเพียงพอเท่านั้น8. ห้ามใช้ Bluetooth หรือเสียบ USB ระหว่างเปิดโปรแกรมการสอบออนไลน์              ในปี 2565 นี้ จะมีศูนย์สอบทั่วประเทศไทยทั้งหมด 25 แห่งด้วยกัน ซึ่งบางศูนย์สอบมีรูปแบบการสอบมากกว่า 1 รูปแบบและมีที่นั่งจำนวนจำกัด ดังนี้ 1. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ 2.โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ชลบุรีระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) 3.สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ                   HSK ระดับ 3-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน 4.ห้องเรียนขงจื๊อโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน 5.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ                   HSK ระดับ 3-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน 6.โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ระดับที่เปิดสอบ HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ ึ7.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ 8.Singapore International School of Bangkokระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ 9.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯระดับที่เปิดสอบ: HSK4 แบบกระดาษ  10.สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 3-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน                   HSK ระดับ 3-6 แบบกระดาษ 11.สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ  12.สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ                   HSK ระดับ 1-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน 13.สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน                   HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ 14.วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก (OCA) กรุงเทพฯระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ                   HSK ระดับ 1-6 แบบคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) 15.สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ 16.ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 4-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน 17.สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ                   HSK ระดับ 3-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน 18.ศูนย์สอบโรงเรียนสอนภาษาเจี้ยวเหรียญเชียงใหม่ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ 19.สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 3-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน 20.สถาบันขงจื่อภูเก็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) 21.สถาบันขงจื่อภูเก็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาตรังระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ  22.สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 4-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน                   HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ 23.ศูนย์สอบโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-4 แบบกระดาษ  24.สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 3-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 2-5รูปแบบการสอบ: แบบกระดาษกำหนดการรับสมัคร: ยังไม่มีกำหนดรับสมัครสอบระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 4-5รูปแบบการสอบ: แบบออนไลน์ที่บ้านกำหนดการรับสมัคร: ยังไม่มีกำหนดรับสมัครสอบสามารถติดตามข้อมูลการสอบเพิ่มเติมได้ที่  ที่มา:          

ทำไมการสอนภาษาจีนกลางให้กับเด็กวัยหัดเดินถึงเป็นการลงทุนอันชาญฉลาด

ทำไมการสอนภาษาจีนกลางให้กับเด็กวัยหัดเดินถึงเป็นการลงทุนอันชาญฉลาด

ขณะนี้ประเทศจีนมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก เป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจที่โปรแกรมเรียนภาษาแบบซึบซับกำลังเฟื่องฟูมีอุปสงค์การเติบโตถึง 300 เปอร์เซ็น สำหรับภาษาจีนกลาง

Leslie Lancry ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของศูนย์ภาษา Language Stars ซึ่งนำเสนอการเรียนภาษาแบบซึมซับเต็มรูปแบบให้แก่เด็กวัยหัดเดิน วัยก่อนเข้าเรียน และเด็กระดับประถมศึกษา

เด็กควรเรียนวิธีการเขียนตัวอักษรจีนหรือไม่?​

เด็กควรเรียนวิธีการเขียนตัวอักษรจีนหรือไม่?​

ในขณะที่ภาษาจีนนั้นกลายเป็นหนึ่งในภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก ผู้คนมากมายก็ต่างเริ่มเรียนภาษาจีน อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนส่วนใหญ่มักประสบปัญาหาร่วมกันคือ: การจำตัวอีกษรภาษาจีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และการเขียนนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีก เรามาดูคำถามทั่วไปและพิจารณาความสำคัญของการเขียนตัวอักษรในการเรียนภาษาจีน

4 เหตุผลที่คุณควรจะสอบ HSK​

4 เหตุผลที่คุณควรจะสอบ HSK​

HSK 汉语水平考试 (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì) เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง คล้ายกับการสอบ TOEFL ของภาษาจีนนั่นเอง เป็นการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่และแบ่งการทดสอบเป็น 6 ระดับจากระดับที่ 1 (ระดับที่ง่ายที่สุด) ไปจนถึงระดับ 6 (ระดับที่ยากที่สุด)

...
...

ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ
เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์
และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน
จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

#1 Chinese Academy for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัยหลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

Chinese Home for your Achievement 

โทร. 090-295-6460