โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัย หลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ
เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์
และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน
จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก

หลักสูตรเรียนส่วนตัว

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน
คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก

หลักสูตร | โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิง

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน  คอร์สเรียนภาษาจีน

คอร์สภาษาจีนมาตรฐาน

คอร์สภาษาจีนมาตรฐาน

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก

คอร์สเตรียม สอบ HSK

ภาษาจีนระดับต้น

หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และเข้าใจภาษาจีนกลางอย่าง
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ครบทั้ง 4 
ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

ภาษาจีนระดับกลาง

เรียนไวยากรณ์เป็นหลัก ฝึกการอ่าน
เขียนบทความสั้นๆ มีการสนทนาโต้ตอบ
กัน ฝึกการทำแบบฝึกหัดเพื่อสอบ HSK

มี 2 ระดับ  แบ่งตามกลุ่มอายุที่ใกล้เคียงกัน 
* กลุ่มที่ 1  เด็กอายุ  3-6 ปี 
* กลุ่มที่ 2  เด็กอายุ  7-9 ปี

สำหรับเด็กอายุ 10-15 ปี
ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 500 บาท 
ค่าเรียน 4,900 บาท/คอร์ส

เรียนบทเรียนที่มีำศัพท์และไวยกรณ์ ครอบคลุมข้อสอบ HSK ระดับนั้นๆ

ฝึกทำแบบฝึกหัดการฟัง, การอ่าน และการเขียน คล้ายทำข้อสอบจริง


คอร์สละ 30 ชั่วโมง 5,400 บาท
เรียน 10 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง 
 

Kbank

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

ตลุยโจทย์ สอบHSK4, PAT7

คอร์สเตรียมสอบ PAT 7.4

คอร์สเตรียมสอบ PAT 7.4

คอร์สเตรียมสอบ PAT 7.4

แบ่งชำระ 0% 3 เดือน

เมื่อชำระด้วยบัตร

รับสิทธิประโยชน์มากมาย
เช่นส่วนลดค่าเรียน, ส่วนลดการร่วม
กิจกรรมต่างๆ, การยืมหนังสือและสื่อต่างๆ
การใช้บริการแนะแนว, การเข้าคลีนิค คลาส,
ชั่วโมงการใช้computer และ internet

VISA/MASTER CARD

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน

เปิดรับสมัคร

ครูสอนพิเศษ PART - TIME
จำนวนหลายอัตรา

1. คุณครูชาวจีนโดยเฉพราะชาว      
    ปักกิ่งจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดติดต่อและ
ส่ง resume และเอกสารประกอบการ
สมัครได้ที่

โรงเรียนสอนภาษาเป่ยจิง

76/42 แขวนอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

โทร : 02-521-7088-9
      095-546-6498
Fax : 02-521-7089
email beijing-chinese@hotmail.com

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

เชิญทดลองเรียนฟรี

โทร 095-546-6498

สอบถามพี่หลิว
เพื่อรับการนัดหมาย
ทดลองเรียนฟรี
2 ชั่วโมง

เชิญทดลองเรียนฟรี โทร.095-895-7895

โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

คอร์ส Chinese Express

*** 2 คอร์ส 9,900 บาท ***

หลักสูตรติวเข้ม PAT 7.4, HSK3, HSK4
คอร์สละ 30 ชั่วโมง 5,400 บาท
เรียน 10 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง 
 

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

#1 Chinese Academy for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

Chinese Home for your Achievement 

โทร. 090-295-6460