2. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก

หลักสูตร > หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กaa
มี 2 ระดับ แบ่งตามกลุ่มอายุที่ใกล้เคียงกัน
* กลุ่มที่ 1 เด็กอายุ 3-5 ปี
* กลุ่มที่ 2 เด็กอายุ 6-10 ปี

เรียนกับครูผู้สอนที่มีความรู้ มีความสามารถ และมีเทคนิคในการถ่ายทอด ที่สำคัญคือ เข้าใจธรรมชาติของ เด็ก ๆ ใน วัยนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งคุณครูทุกท่านจะเปี่ยมไปด้วย คุณธรรม จริยธรรม

สอนสนุก ใช้วิธีการ play & learn เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ รักการเรียนรู้ และ เข้าใจภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน อันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในอนาคต

เน้นสอนความรู้คู่คุณธรรม สอดแทรกสุภาษิต คติพจน์ ที่สามารถทำให้เด็ก ๆ นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

มีสื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เสริมสร้างจินตนาการ เป็น 1 ในกระบวนการพัฒนาสมองของเด็กวัยใส ทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ได้เร็ว สนุกสนาน ไม่เบื่อ


วิธีการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนสำหรับเด็ก กลุ่มที่ 1 ( เด็กอายุ 3-5 ปี )
เน้นกระบวนการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดี และเกิดการซึมซับในภาษาจีน อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผ่านสื่อและ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิงจัดไว้ให้โดยเฉพาะ

ภาษาจีนสำหรับเด็ก กลุ่มที่ 2 ( เด็กอายุ 6-10 ปี )
เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาจีน ควบคู่ไปกับเนื้อหาในหลักสูตร โดยทางโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างต่อเนื่องมาจากกลุ่มที่ 1 เพื่อให้ครอบคลุมใน 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียนตามระดับชั้น นักเรียนจะได้ฟังสำเนียงการออกเสียงจากคุณครูเจ้าของภาษา ประกอบกับสื่อ เช่น
CD-ROM โดยนักเรียนจะฝึกพูดตาม ฝึกสนทนา ฝึกการอ่าน โดยให้เด็กออกเสียงภาษาจีนอย่างถูกต้อง ฝึกการเขียนคำศัพท์ และประโยค ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน


หมายเหตุ :
  • ถ้าเป็นนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก กลุ่มที่ 1 มาแล้ว สามารถเรียนต่อหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก กลุ่มที่ 2 ได้เลย
  • สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก กลุ่มที่ 1 ของโรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิงมาก่อน จะมีการทดสอบวัดระดับเพื่อจัดเข้าชั้นเรียนหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก กลุ่มที่ 2
  • มีการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งในระหว่างเรียน และ เมื่อจบหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น