ห้องเรียนทันสมัย,บรรยากาศดี มีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น LCD, คอมพิวเตอร์, หนังสือ
เกม ใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนกลางที่เป็น
ชาวต่างชาติ ทีมครูผู้สอนเป็นชาวจีนเจ้าของภาษาที่สำเร็จการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์มีประสบการณ์
และ ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนไทย แนวการเรียนรู้จัดหลักสูตรตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทางโรงเรียน
จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง

โทร. 090-295-6460

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน โทร.095-895-7895

#1 Chinese Academy for your Achievement

เป่ยจิง โรงเรียนสอนภาษาจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน สอนภาษาจีนกลาง สถาบันสอนภาษาจีน เรียนจีนที่ไหนดี ที่เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน โรงเรียนภาษาจีน

​ข้อมูลศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ในประเทศไทย ประจำปี 2565

โรงเรียนสอนภาษาจีน

"เรียนภาษาจีนยุคใหม่ บรรยากาศทันสมัยหลักสูตรมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง"

                การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในปัจจุบันการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) จะมีรูปแบบการสอบทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ

1. แบบกระดาษ (Paper and pencil test sites)

2. แบบคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต (Computer-based test sites)

รูปแบบกระดาษและคอมพิวเตอร์นั้น ผู้สอบสามารถสอบที่ศูนย์สอบของแต่ละแห่งได้ โดยสมัครสอบผ่านทางออนไลน์หรือเข้าไปสมัครที่ศูนย์สอบได้โดยตรง และชำระค่าสอบผ่านช่องทางตามวันและเวลาที่แต่ละศูนย์สอบกำหนด

3. แบบออนไลน์ที่บ้าน (Online Chinese Test (Home Edition)) เป็นการสอบออนไลน์ที่บ้าน โดยสามารถดูรายละเอียด วันที่ เวลา และค่าชำระสอบได้ตามช่องทางของแต่ละศูนย์สอบ

ผู้ที่สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปในรูปแบบออนไลน์ที่บ้าน จะต้องสมัครสอบการพูดควบคู่กับการสอบข้อเขียน ซึ่งการสอบพูดแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยเรียกว่าการสอบ HSKK

ซึ่งผู้สอบ HSK ระดับ 3-6 จำเป็นต้องสอบ HSKK ควบคู่ด้วย ตามกำหนดดังนี้

 

HSK3 คู่กับ HSKK ต้น

HSK4 คู่กับ HSKK กลาง

HSK5 คู่กับ HSKK สูง

HSK6 คู่กับ HSKK สูง

เงื่อนไข: ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย​เท่านั้น หากตรวจพบว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยขณะสอบ ผลสอบจะถือเป็นโมฆะ

อุปกรณ์ที่ใช้สอบออนไลน์ที่บ้าน: คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ window7/10 และระบบ Internet สัญญาณ WIFI สถานที่สอบ อุปกรณ์ในการสอบและกล้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (การที่อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานอาจมีผลถึงความไม่เสถียรในการทำข้อสอบหรือจอขาว) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. Computer/Notebook: Windows 7/10 เท่านั้น *ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ IOS ของ apple แต่สามารถเอา Mac ไปลง windows ได้

    1.1. Screen resolution (ความละเอียดจอ): 1366x768 ขึ้นไป

1.2 Camera for computer: 3MP Full HD ขึ้นไป ความคมชัดประมาณระดับ 3 แสนพิกเซลขึ้นไป  

1.3 ห้ามใช้ App กล้องต่อจากมือถือ

2. Internet speed test: 150 KB/S ขึ้นไป

3. Headphones/Earphone หูฟัง: Clear and Noise cancelling กระจายเสียงได้ชัดเจน ตัดเสียงรบกวนได้ (แบบมีสายเท่านั้น ห้ามใช้แบบไร้สาย)

4. Microphone (for HSKK): Clear audio recording and Noise cancelling บันทึกเสียงชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน

5. Mobile phone/Ipad/Tablet: as a CCTV camera ใช้จับภาพระหว่างสอบเสมือนกล้องวงจรปิด

    5.1 ติดตั้งแอปพลิเคชัน Zoom ลงอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

6. จำเป็นต้องเข้าทดสอบระบบสอบเสมือนจริงประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนสอบจริง (วันและเวลาจะขึ้นอยู่กับศูนย์สอบแต่ละสถานที่)

7. จัดสภาพแวดล้อมการสอบให้เหมาะสม โดยผู้สอบต้องอยู่คนเดียวในห้องสอบที่มีแสงสว่างเพียงพอเท่านั้น

8. ห้ามใช้ Bluetooth หรือเสียบ USB ระหว่างเปิดโปรแกรมการสอบออนไลน์

 

             ในปี 2565 นี้ จะมีศูนย์สอบทั่วประเทศไทยทั้งหมด 25 แห่งด้วยกัน ซึ่งบางศูนย์สอบมีรูปแบบการสอบมากกว่า 1 รูปแบบและมีที่นั่งจำนวนจำกัด ดังนี้

 

1. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี 

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

 

2.โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ชลบุรี

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต)

 

3.สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

                   HSK ระดับ 3-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

 

4.ห้องเรียนขงจื๊อโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

 

5.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

                   HSK ระดับ 3-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

 

6.โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

 ระดับที่เปิดสอบ HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

 

ึ7.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

 

8.Singapore International School of Bangkok

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

 

9.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ

ระดับที่เปิดสอบ: HSK4 แบบกระดาษ 

 

10.สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 3-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

                   HSK ระดับ 3-6 แบบกระดาษ

 

11.สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ 

 

12.สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

                   HSK ระดับ 1-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

 

13.สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

                   HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

 

14.วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก (OCA) กรุงเทพฯ

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

                   HSK ระดับ 1-6 แบบคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต)

 

15.สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

 

16.ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 4-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

 

17.สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

                   HSK ระดับ 3-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

 

18.ศูนย์สอบโรงเรียนสอนภาษาเจี้ยวเหรียญเชียงใหม่

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

 

19.สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 3-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

 

20.สถาบันขงจื่อภูเก็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ 

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต)

 

21.สถาบันขงจื่อภูเก็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาตรัง

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ 

 

22.สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 4-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

                   HSK ระดับ 1-6 แบบกระดาษ

 

23.ศูนย์สอบโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 1-4 แบบกระดาษ 

 

24.สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 3-6 แบบออนไลน์ที่บ้าน

 

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 2-5

รูปแบบการสอบ: แบบกระดาษ

กำหนดการรับสมัคร: ยังไม่มีกำหนดรับสมัครสอบ

ระดับที่เปิดสอบ: HSK ระดับ 4-5

รูปแบบการสอบ: แบบออนไลน์ที่บ้าน

กำหนดการรับสมัคร: ยังไม่มีกำหนดรับสมัครสอบ

สามารถติดตามข้อมูลการสอบเพิ่มเติมได้ที่

 

ที่มา:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chinese Home for your Achievement 

โทร. 090-295-6460